Welstandscommissie

Wat met het uiterlijk van gebouwen of de gebouwde omgeving te maken heeft, komt in deze commissie aan de orde.

De commissie adviseert ov

  • het uiterlijke aanzien van bouwwerken. In de commissie worden alle aanvragen behandeld m.b.t. een omgevingsvergunning met de activiteiten:
    - bouwen
    - slopen of verstoren van een monument;
  • welstandsaspecten van in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen, stedenbouwkundige plannen en andere relevante beleidsstukken;- de aanwijzing van monumenten of het afvoeren van beschermde monumenten van de monumentenlijst;
  • de vraag of het herstel (c.q. wijziging) van het gebruik van een monument ontsiering of gevaar voor het monument met zich brengt;
  • alle andere zaken die de ruimtelijke kwaliteit en/of cultuurhistorische waarden betreffen. De commissie doet dit vanuit een integrale visie over stedenbouw, welstand, monumentenzorg en architectuur. Bij de vaststelling van een advies laat de commissie zich leiden door de vraag of het object of het plan zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan aan redelijke eisen van welstand voldoet of zal voldoen.
     

Samenstelling
De leden van de commissie hebben deskundigheid op het gebied van architectuur en/of cultuurhistorie, restauratie en Zandvoortse historie, waarbij geldt dat alle deskundigheden vertegenwoordigd dienen te zijn. De leden van de commissie zijn geregistreerde architecten. De leden hebben ervaring met het beoordelen van ontwerpen.

Vergaderingen
De commissie vergadert in de regel 1x per 3 weken op donderdagmiddag in het gemeentehuis.
De data worden gepubliceerd in de Zandvoortse courant.

De agenda van de vergadering is meestal pas op de dag van de vergadering bekend. U kunt hiervoor met het secretariaat van de Commissie bellen op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 11.00 uur.
Afdeling Ontwikkeling en Beheer tel. (023) 5740100. Zie voor meer informatie de beschrijving van de Welstandsnota 2004.