Achtergrond

Als gevolg van de dualisering van het gemeentebestuur is elke gemeente verplicht om per 1 januari 2006 een rekenkamer of een rekenkamerfunctie ingesteld te hebben. Zandvoort heeft gekozen voor een zelfstandige, externe rekenkamer.


Onderzoeken
De rekenkamer is een zelfstandig orgaan en voert deskundig en onafhankelijk onderzoek uit.  De onderzoeken hebben niet alleen betrekking op het college, maar kunnen ook de gemeenteraad raken. De rekenkamer kiest zelfstandig haar onderwerpen. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamer verzoeken een onderzoek te doen.

Toegevoegde waarde
Het politieke besluitvormingsproces kenmerkt zich door verschillende inzichten over de juiste aanpak. Wat gaan we doen? Wat willen we bereiken? Is de inzet van middelen wel effectief? Is dit de enige manier waarop we onze beleidsdoelen kunnen bereiken? Juist bij die vragen kan onderzoek van de rekenkamer toegevoegde waarde hebben om als gemeente te leren beleid doeltreffend en doelmatig uit te voeren.

Toegang tot informatie
De rekenkamer heeft toegang tot alle informatie die het gemeentebestuur kan verschaffen en kan ook interviews afnemen met ambtenaren en raadsleden. Dat is zo in de wet bepaald. De rekenkamer is in bepaalde gevallen ook bevoegd tot het verrichten van onderzoek bij derden die een financiële band met de gemeente hebben.

Rapportering
De resultaten van de onderzoeken van de rekenkamer moeten het gemeentebestuur prikkelen tot verbeteringen. Waar mogelijk, zal de rekenkamer daar ook aanbevelingen voor doen. De rekenkamer zal daarom haar bevindingen vastleggen in openbare rapporten. De rapporten kunnen op die manier een belangrijke rol spelen in het proces van het afleggen van rekenschap door het gemeentebestuur aan de bevolking. De rekenkamer dient tevens elk jaar voor 1 april een verslag op te stellen van haar werkzaamheden in het voorgaande jaar.