Formule 1 terug naar Zandvoort

In 2020 wordt er op het Circuit van Zandvoort de Dutch Grand Prix gereden. Daarmee is de Formule 1 na 35 jaar terug in Zandvoort.

De Dutch Grand Prix Zandvoort komt voor tenminste 3 keer naar Zandvoort in 2020, 2021 en 2022. De definitieve datum van de race wordt nog bekend gemaakt door de internationale raceorganisatie Formula One Management (FOM) bij het presenteren van de Formule 1-kalender van komend jaar.

De Dutch Grand Prix Zandvoort belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud. Naast de activiteiten op en rond het circuit ziet de gemeente een kans om met side-events heel Zandvoort mee te laten profiteren.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente Zandvoort heeft de regie over alles buiten de hekken van het circuit. Uiteraard stelt de gemeente zich tot doel om de komst van de Formule 1 naar Zandvoort goed voor te bereiden en waar mogelijk te faciliteren, controleren en begeleiden, zodat het evenement op een prettige en veilige manier kan plaatsvinden.
Daarnaast wil Zandvoort de komst van de Formule 1 benutten als vliegwiel voor de verdere ontwikkeling van Zandvoort binnen de Metropool Regio Amsterdam. Tot slot heeft de gemeente ook een toetsende rol voor de benodigde vergunningen.

Wanneer is de eerste Grand Prix Zandvoort?

Het evenement vindt in mei 2020 plaats. De definitieve datum wordt bekend gemaakt bij het presenteren van de Formule 1-kalender van 2020 door de internationale organisatie Formula One Management. Naar verwachting is dit rond augustus of september 2019.

Hoe blijft de gemeente bereikbaar bij zo’n groot evenement?

Het circuit ontwikkelt een verkeers- en mobiliteitsplan met de gemeente in afstemming met samenwerkingspartners zoals de Provincie, NS, Connexxion en P+R locaties. En natuurlijk in goed overleg met de betrokken buurgemeenten.

Kunnen hulpdiensten Zandvoort nog wel bereiken?

Politie, ambulances, brandweer en de GGD beoordelen calamiteiten en veiligheidsplannen van het evenement op bereikbaarheid zodat er bij ongelukken en calamiteiten adequaat gehandeld kan worden.

Hoe zit het met geluidsoverlast?

Geluidsnormen zijn opgenomen in de milieuvergunning van het circuit. Het circuit is gehouden aan de normen en blijft met de Dutch Grand Prix binnen de geluidsdagen. Andere evenementen gaan op in het Formule 1 programma of verdwijnen.

De gemeente Zandvoort is verantwoordelijk voor de vergunning en heeft de uitvoering uitbesteed aan de Omgevingsdienst IJmond. ODIJmond doet namens de gemeente Zandvoort de verstrekking en handhaving van vergunningen.

Publicaties over vergunningen voor Zandvoort kunt u hier vinden.

Heeft Circuit Zandvoort wel de juiste vergunningen voor het organiseren van de F1?

Het circuit heeft 12 vergunde geluidsdagen per jaar en het F1 evenement valt binnen deze vrijstelling. Voor eventuele aanpassingen op het circuit kunnen vergunningen nodig zijn. Het circuit zal deze indien zij gereed zijn met de plannen indienen. Daarvoor gelden de normale doorlooptijden van minimaal 8 tot maximaal 26 weken.
Publicaties over vergunningen voor Zandvoort kunt u hier vinden.

Hoeveel race-activiteiten zijn er op Circuit Zandvoort toegestaan?

Binnen de huidige milieuvergunning mogen er 365 dagen per kalenderjaar race-activiteiten plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. Voor 12 dagen per kalenderjaar zijn er UBO-dagen waarop de geluidsnormen mogen worden overschreden. Voor de overige dagen gelden de geluidsnormen zoals vastgelegd in de milieuvergunning.

Gaat het circuit een nieuwe of uitbreiding op de milieuvergunning aanvragen?

Circuit Zandvoort heeft 12 dagen waarop de standaardgeluidsnorm overschreden kan worden (UBO-dagen). Een Grand Prix moet binnen deze dagen plaatsvinden.

Wat zijn UBO-dagen?

UBO-dagen zijn dagen waarbij Circuit Zandvoort de standaard geluidsnorm mag overschrijden. In totaal geldt dit voor maximaal 12 dagen per jaar. De Dutch Grand Prix valt binnen deze 12 dagen.

Wat zijn de data van de UBO-dagen op Circuit Zandvoort in 2020?

Deze data worden door Circuit Zandvoort bepaald. Ze maken dit bekend zodra de jaarkalender bekend is, dat is meestal in februari of maart van het jaar. Dan zijn ook de meeste autosportkalenders bekend en weet het Circuit Zandvoort welke series naar Zandvoort komen, en dus welke events onder de UBO-dagen vallen. De Dutch Grand Prix valt onder de UBO-dagen. De exacte data hiervoor zijn nog niet bekend, maar zullen hoogstwaarschijnlijk het eerste of tweede weekend van mei betreffen. Dit horen we in augustus of september 2019.

Moet het bestemmingsplan worden aangepast?

Het vigerende bestemmingsplan is toereikend om een F1 race te houden. Bij het vaststellen van deze plannen is daar in de jaren ‘90 al rekening mee gehouden. Tot aan de Raad van State in 2012 is dit zelfs getoetst en goedgekeurd.

Indien het circuit met plannen komt waarin het bestemmingplan niet toereikend is, zal aanpassing nodig zijn. Gezien de korte periode van voorbereiding van minder dan een jaar, verwacht de gemeente niet dat het circuit met plannen komt die niet binnen de bestemming liggen.

Het circuit heeft 12 geluidsdagen per jaar om dit soort races te kunnen organiseren. Het is dus niet nodig om voor de Formule 1 verruiming of uitbreiding van dagen aan te vragen. Alles wordt binnen deze dagen georganiseerd. Tijdens de opbouw en de afbouw van het evenement die zo’n 3 weken in beslag neemt zijn er helemaal geen race-activiteiten op het circuit mogelijk en dus ook geen geluidsoverlast.

Circuit Zandvoort heeft aangegeven aanpassingen aan het circuit te willen doen. Vallen de aanpassingen onder de vergunningsplicht? Zo ja, om welke vergunningen gaat het?

Pas als duidelijk is om welke aanpassingen het gaat, weet de gemeente of er vergunningen voor nodig zijn en welk type vergunning het betreft. Dan weten we ook of gemeente Zandvoort daarvoor bevoegd gezag is, of dat andere overheden hierover besluiten.

Hoeveel draagt de gemeente financieel bij aan het evenement?

Een Formule 1 evenement biedt enorme kansen voor Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en Zandvoort op sport- en economisch gebied. De gemeente draagt financieel niets bij aan het circuit of aan het evenement. Maar de kansen voor Zandvoort zijn groot met het binnenhalen van een dergelijk evenement. Daarom is de gemeente bereid om te investeren middels een budget van maximaal 4.100.000 euro over de periode 2019-2022. Op 26 maart 2019 is dit besluit door de gemeenteraad genomen. De bijdrage is voor uitbreiding van personeel binnen de gemeente om het hosten van dit evenement goed, veilig en plezierig te laten verlopen, voor verbeteren van de bereikbaarheid van Zandvoort en het circuit en eveneens voor het mogelijk maken van een maximale economische spin off voor de Zandvoorters.

Hoeveel bezoekers verwacht Zandvoort bij een Formule 1 race?

Dit zal vergelijkbaar zijn met andere Formule 1 wedstrijden. Naar verwachting zal het aantal bezoekers boven de 100.000 per dag liggen. De plannen van het circuit zijn nog niet definitief.

Kan Zandvoort zoveel bezoekers aan?

Zandvoort is een bruisende badplaats met een traditie van grootschalige evenementen. Ook het circuit is gewend aan hoge bezoekersaantallen. Bovendien kan door een centrale organisatie en kaartverkoop sturing worden gegeven aan verkeersstromen. Ter vergelijk: op een zomerse dag liggen er ook al 100.000 mensen op het strand. Vanzelfsprekend worden er een mobiliteitsplan en veiligheidsplan uitgewerkt in samenspraak met onze buurgemeenten, betrokken mobiliteitspartners en veiligheidsdiensten.

Kunnen al die bezoekers wel met de trein komen?

De NS heeft toegezegd te zorgen voor een speciale dienstregeling met extra treinen en personeel op deze dagen. Zij hebben daarbij al de eerste grove schetsen gemaakt voor een eventuele Formule 1-dienstregeling, waarmee de grote aantallen race-fans vervoerd kunnen worden. Wij zijn met ProRail en het Rijk in gesprek om de benodigde aanpassingen aan het spoor hiervoor mogelijk te maken. Een derde tot de helft van de verwachte bezoekers zal interesse hebben om met de trein te komen.

Circuit Zandvoort is toch heel slecht te bereiken?

Gemeente zet met het vrijmaken van 4,1 miljoen euro vooral in op bereikbaarheid en veiligheid, om ervoor te zorgen dat Zandvoort bereikbaar is en blijft. Een evenement als dit draagt zeer zeker bij aan structurele verbeteringen en maatregelen op het gebied van bereikbaarheid. Vanzelfsprekend worden er een mobiliteitsplan en veiligheidsplan uitgewerkt in samenspraak met onze buurgemeenten, betrokken mobiliteitspartners en veiligheidsdiensten.

Iedereen kan toch op de fiets komen?

Samen met partners kijken we op dit moment naar het maximaliseren van het gebruik van de fiets en de realisatie van grote (tijdelijke) fietsenstallingen. Er wonen en verblijven een groot aantal bezoekers op fietsafstand van het circuit. Samen met het openbaar vervoer zorgt deze oplossing voor de meest duurzame verplaatsing van bezoekers in de gehele Formule 1 geschiedenis. Verder bestaan er initiatieven om grote P+R terreinen te benutten en in te richten. Vanaf deze terreinen kunnen de bezoekers het laatste stuk naar het circuit per fiets afleggen.

Waarom heeft de FOM uiteindelijk voor Zandvoort gekozen voor de Formule 1?

De FOM is altijd op zoek naar aansprekende locaties voor de Grand Prix. Ons is verteld dat Zandvoort een aansprekende locatie is door haar rijke racegeschiedenis. Daarnaast is ons circuit gelegen aan de kust, dichtbij een wereldstad en Schiphol. De omgeving biedt voldoende hotelcapaciteit voor de organisatie en de te verwachten fans. In Nederland zijn wij hierdoor het enige circuit waar dit zeer grootschalige evenement georganiseerd kan worden.

Welke aanpassingen zijn nodig om het circuit te laten voldoen aan de gestelde eisen?

Het circuit is getoetst door de FIA (Fédération Internationale de l'Automobile). Uit deze toets is inderdaad gekomen dat het circuit op een aantal punten aangepast dient te worden. Het circuit werkt daarom aan plannen voor aanpassingen aan de pitstraat, het langer maken van de pitboxen en een aantal bochten binnen het circuit.

Kunnen de veiligheidsdiensten bij alle drukte rondom het circuit nog wel goed functioneren?

Continuïteit en bereikbaarheid voor de hulpdiensten is een belangrijk uitgangspunt en er wordt gezorgd voor voldoende capaciteit, ook voor buiten het circuit. Binnen de werkgroep Veiligheid waarin ook alle regionale hulpdiensten zitting hebben, wordt er een veiligheidsplan opgesteld. Dit is gebruikelijk bij alle grote evenementen.

Is er aandacht voor duurzaamheid?

Over dit onderwerp is een motie ingediend die door bijna de voltallige raad van Zandvoort is aangenomen. De gemeente streeft ernaar samen met de organisatie van het evenement, daar waar haalbaar, een zo duurzaam mogelijke Formule 1 te organiseren. Onder andere door het grootschalig gebruik van het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren. Daarbij kijkt de gemeente ook verder naar innovatieve en praktische toepassingen om de footprint van het evenement te verlagen en zo ver mogelijk te reduceren.

Het circuit heeft toegezegd dat tickets voor de Dutch Grand Prix uitsluitend verkocht worden in combinatie met bv. een treinticket, een hotelovernachting, een pendelbusticket, een fietsticket etc. Naast deze maatregel om verkeersstromen te reguleren, wordt er in samenwerking met de Provincie en omliggende gemeenten gewerkt aan een verkeersplan om de overlast voor omwonenden te beperken. Zandvoort zal actief stimuleren om zo veel als mogelijk de auto thuis of verderop te laten en het laatste stuk per pendel (bus), fiets of trein af te leggen.

Ook worden er maatregelen genomen om het duingebied te ontzien. Alle tijdelijke accommodaties en tribunes blijven binnen de huidige grenzen van het circuit. De verhogingen die je nu direct langs de baan ziet, zijn kunstmatig aangelegde zandwallen die dienst doen als geluidswallen en maken dus geen onderdeel uit van het duingebied. Vanuit de duinen is het niet mogelijk iets te zien van het circuit of de race.

Het circuit heeft 12 vergunde racedagen en met de komst van de F1 worden dit er niet meer. Hetzelfde geldt voor handhaving van de geluidsnormen, ook daarvoor zal er geen verruiming gelden.

Wat doet de gemeente voor de Zandvoorters?

Wij willen in aanloop naar en tijdens het evenement samen met lokale bewonersgroepen en ondernemers een festival organiseren met allerlei activiteiten in Zandvoort die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Hier zullen met name de lokale bevolking en de ondernemers volop van kunnen genieten. Doel is om mensen te verleiden om eerder naar Zandvoort te komen en langer te blijven. Niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de spreiding van reizigersstromen en de bereikbaarheid van Zandvoort.

Het programma bevat allerlei soorten activiteiten rond sport en spel, horeca, muziek, kijken, doen, beleven en genieten. Zandvoort ten voeten uit!
Daarnaast willen we ook samen met scholen interessante programma’s rond het circuit opzetten. In de aanloop naar het evenement toe zal er steeds meer te doen zijn.

De plannen hiervoor zijn nog in ontwikkeling, alhoewel de visie gereed is qua contouren en aanpak met de juiste kwaliteit al wel zijn gesteld. We willen graag juist ook ideeën van lokale bewoners en ondernemers realiseren. Heeft u een idee voor een side-event, een activiteit of een ander initiatief voorbereidend op of tijdens de Formule 1 in Zandvoort? Fijn dat u mee wilt denken! Alle ideeën worden verzameld en besproken in de werkgroep 'side-events'. Initiatiefnemers met passende ideeën worden uitgenodigd voor het initiatievencafé.

Komt er ook een randprogramma met side-events?

De Dutch Grand Prix Zandvoort belooft een groot spektakel te worden met spraakmakende races, sport en spel voor jong en oud.

Zandvoort wil optimaal profiteren van de Dutch Grand Prix. Met ‘side-events’ in het dorp en op het strand, verandert Zandvoort tijdelijk in één groot ‘Formule 1-dorp’.  Ondernemers en evenementenorganisatoren kunnen plannen indienen voor de side-events, activiteiten en initiatieven. Heeft u een idee voor een aan de Formule 1 gerelateerde activiteit of initiatief? Stuur het naar formule1@zandvoort.nl.

Kan ik mijn producten en/of diensten graag aanbieden aan de organisatie?

U kunt uw aanbod mailen naar formule1@zandvoort.nl. Alle mails worden aan de desbetreffende afdeling binnen de organisatie doorgestuurd en met aandacht gelezen. Mochten wij gebruik willen maken van uw aanbod, dan nemen wij contact met u op.

Helaas is het, gezien de vele partijen die ons momenteel benaderen, voor ons niet mogelijk om iedereen van een persoonlijk antwoord te voorzien en hopen op uw begrip hiervoor.

Mag ik eigen terrein als camping inrichten?

U heeft hiervoor vergunningen en ontheffing nodig. Echter, momenteel is de gemeente bezig met een visie side-events en zienswijze op vergunningen vanwege mobiliteits- en veiligheidrisico’s. Daarom worden losse vergunningsaanvragen momenteel afgewezen.

Voor campingplaatsen heeft het circuit alle activiteiten onder zijn hoede.

Er gaan ondernemersavonden en pitch cafés georganiseerd worden waar ondernemers alle verschillende ideeën kunnen delen en er via een centrale organisatie de ideeën getoetst en eventueel opgepakt kunnen worden.
 
Wij adviseren initiatiefnemers vooralsnog dus geen kosten te maken of plannen te communiceren voordat deze goedgekeurd zijn.

Spelregels en vergunningen side-events/activiteiten/exploitaties

De gemeente streeft naar een soepele afhandeling van aanvragen. Eerst worden alle inhoudelijke plannen voor activiteiten verzameld en geïnventariseerd. Daarna wordt er gekeken naar de vervolgstappen zoals een eventuele vergunningaanvraag, samenwerking en dergelijke.

Wilt u daarom geen ‘losse’ vergunningsaanvragen doen, die worden momenteel namelijk niet verstrekt, maar uw activiteit aanmelden via formule1@zandvoort.nl ?

Zijn er stageplekken beschikbaar bij de F1?

Wij zijn zelf niet de organisator van de race, daarvoor kun je contact opnemen met Circuit Zandvoort. 

Als je interesse hebt om bij het F1 projectteam van de gemeente Zandvoort stage te lopen, dan verzoeken wij je vriendelijk je sollicitatie en CV te sturen naar stagebureau@haarlem.nl. Het gemeentelijke F1 projectteam houdt zich met name bezig met het vergunningentraject rondom de F1, de bereikbaarheid, de veiligheid en de communicatie naar bewoners, ondernemers en overige stakeholders. 

Het stagebureau bemiddelt in alle stages voor gemeenten Haarlem en Zandvoort. Geef in je stageverzoek aan om welke periode het gaat, hoeveel uur per week en wat voor soort stage (afstuderen, meewerken, etc.). Mocht er een passende stageplek beschikbaar zijn, dan neemt het stagebureau verder contact met je op. 

Evenementenlocaties

Niet alle activiteiten kunnen op alle locaties plaatsvinden. Zandvoort kent pleinen, straten, een boulevard en een strand van 7,2 km, overkoepelend voor heel Zandvoort worden ideeën afgewogen en zijn er locatieprofielen vastgesteld. De centrale organisatie voert regie hierop en maakt de afweging of een evenement geschikt is en zo ja op welke locatie.

Krijgen Zandvoorters korting op of voorrang bij de ticketverkoop?

De tickets worden door het Circuit verkocht en helaas is dit niet mogelijk.

Waar kan ik tickets bestellen voor de Dutch Grand Prix?

De verkoop van tickets is in handen van de Dutch Grand Prix. De inschrijfperiode om voor tickets in aanmerking te kunnen komen is inmiddels gesloten. U kunt hier alle informatie en prijzen vinden.

Gebruik van beeldmateriaal en logo’s

Met de komst van de Formule 1 zijn vele belangen gemoeid. Zo zijn er strikte regels over gebruik van logo’s, beeldmateriaal, copyright etc. Het gebruik van het Dutch Grand Prix logo en diverse namen is zonder toestemming dus niet toegestaan.

Contact

Heeft u een idee voor een aan de Formule 1 gerelateerde activiteit of initiatief? Stuur het naar formule1@zandvoort.nl. Alle ideeën worden verzameld en besproken in de werkgroep ‘side-events’. Ook met een vraag of een opmerking kunt u terecht op dit e-mailadres.

Zandvoort wil optimaal profiteren van de Dutch Grand Prix. Met side-events in het dorp en op het strand, verandert Zandvoort tijdelijk in één groot ‘Formule 1-spektakel’.  Zo wordt een verblijf in Zandvoort tijdens het racefestival voor iedereen een onvergetelijke ervaring. Ondernemers en evenementenorganisatoren kunnen plannen indienen voor de side-events, activiteiten en initiatieven.  

Heeft u een idee voor een side-event, een activiteit of een ander initiatief voorbereidend op of tijdens de Formule 1? Fijn dat u mee wilt denken! Samen proberen wij een fantastisch evenement neer te zetten.   

Veiligheid en bereikbaarheid van het circuit zijn essentieel en hebben prioriteit. Om de randprogrammering in goede banen te leiden is er één plek waar ideeën voor activiteiten en initiatieven binnen kunnen komen. Heeft u een idee voor een programmaonderdeel, activiteit of een ander initiatief? Maak het kenbaar aan de gemeente en de organisatie van de Dutch Grand Prix Zandvoort en stuur uw idee naar formule1@zandvoort.nl

Heeft u een idee voor een aan de Formule 1 gerelateerde activiteit of initiatief? Stuur het naar formule1@zandvoort.nl. Alle ideeën worden verzameld en besproken in de werkgroep ‘side-events’. Initiatiefnemers met passende ideeën worden uitgenodigd voor het initiatievencafé. Hier kunt u uw idee pitchen. In het ‘initiatievencafé’ zitten vertegenwoordigers van de gemeente, Zandvoort Marketing en de hoofdorganisator. Zij kunnen u verder op weg helpen.

De gemeente streeft naar een soepele afhandeling van aanvragen. Eerst worden alle inhoudelijke plannen voor activiteiten verzameld en geïnventariseerd. Daarna wordt er gekeken naar de vervolgstappen zoals een eventuele vergunningaanvraag, samenwerking en dergelijke.

Wilt u daarom geen ‘losse’ vergunningsaanvragen doen, maar uw activiteit aanmelden via formule1@zandvoort.nl ?

Niet alle activiteiten kunnen op alle locaties plaatsvinden. Zandvoort kent pleinen, straten, een boulevard en een strand van 7,2 km, overkoepelend voor heel Zandvoort worden ideeën afgewogen en zijn er locatieprofielen vastgesteld. De centrale organisatie maakt de afweging of een evenement geschikt is en zo ja op welke locatie.

Met de komst van de Formule 1 zijn vele belangen gemoeid. Zo zijn er strikte regels over gebruik van logo’s, beeldmateriaal, copyright etc. Het gebruik van het Dutch Grand Prix logo en diverse namen is zonder toestemming dus niet toegestaan.

Heeft u een idee voor een aan de Formule 1 gerelateerde activiteit of initiatief? Stuur het naar formule1@zandvoort.nl. Alle ideeën worden verzameld en besproken in de werkgroep ‘side-events’. Ook met een vraag of een opmerking kunt u terecht op dit e-mailadres.