Begroting en jaarstukken

Algemeen

In de programmabegroting staan de plannen voor Zandvoort, wat ze gaan kosten en hoe we dat betalen. In de voorjaars- en najaarsnota bespreekt het college de financiële stand van zaken. De voorjaarsnota wordt ook gebruikt om de begroting van het jaar daarop te bepalen. Daarom vindt u in het begrotingsdossier de voorjaarsnota van het voorafgaande jaar.