Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en stelt de belangrijkste regels vast, beslist over de financiën en controleert het college. Inwoners kiezen elke 4 jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezing de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college vormen. Op de website van de raad staat welke raadsleden er in de gemeenteraad zitten.

Raadsvergaderingen

In de raadsvergaderingen neemt de gemeenteraad de besluiten. De gemeenteraad vergadert in het raadhuis (Raadhuisplein). U kunt de vergaderingen bijwonen, live volgen of later terugkijken. Dit doet u door in de vergaderkalender de datum van de vergadering aan te klikken. Via deze kalender bekijkt u ook de vergaderstukken en agenda's.

Contact

Voor vragen aan de gemeenteraad en inspreken in de commissie kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is de ambtelijke staf van de gemeenteraad. Raadsgriffier is de heer G.B. van Driel. 
Mail naar griffie@zandvoort.nl of bel 023 574 04 25.