Privacy

Wij vragen soms om uw persoonsgegevens om onze gemeentelijke diensten en wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Zodat we bijvoorbeeld officiële documenten kunnen verstrekken en vergunningen kunnen verlenen. We vragen alleen naar informatie die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wat u moet weten

 • Gegevens die wij van u vragen zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en -plaats, adres, kenteken en contactgegevens (telefoon en mail) en uw kenteken
 • We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze geeft
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is
 • De Functionaris Gegevensbescherming ziet erop toe dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Hebt u hier vragen over, mail dan naar fg@zandvoor.nl
 • Wij verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze bezoekersgegevens om de website steed te kunnen verbeteren
 • We houden ook persoonsgegevens van u bij in de Basisregistratie Personen (BRP), zoals uw woonadres, uw geboortegegevens en eventueel uw partner en/of kinderen

Uw rechten

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen. Deze wet geeft aan dat persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden waarvoor ze nodig zijn en dus niet onrechtmatig mogen worden gebruikt. Daarnaast is de Wet politiegevens (Wpg) van toepassing op een deel van het werk dat onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uitvoeren.

Uit deze wetten volgen voor u ook rechten, waarvan we de belangrijkste hieronder opsommen:

 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, daarvoor kunt u een inzageverzoek indienen
 • U heeft ook recht op informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken
 • U heeft het recht uw gegevens aan te laten passen of te laten afschermen
 • U kunt ons vragen uw gegevens te laten verwijderen, als u vindt dat de gemeente geen geldige reden heeft de gegevens nog langer te verwerken. Het kan zo zijn dat de gemeente hiervoor toch een geldige reden heeft en niet in kan gaan op uw verzoek. U ontvangt hierover een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.
 • Als u ontevreden bent over hoe de gemeente met uw persoonsgegevens is omgegaan, kunt u een klacht indienen bij de gemeente of contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens