Privacy

Algemeen

Wij vragen soms om uw persoonsgegevens om onze gemeentelijke diensten en wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Zodat we bijvoorbeeld officiële documenten kunnen verstrekken en vergunningen kunnen verlenen. We vragen alleen naar informatie die strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wat u moet weten

 • Gegevens die wij van u vragen zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en -plaats, adres, kenteken en contactgegevens (telefoon en mail) en uw kenteken
 • We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze geeft
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is
 • De Functionaris Gegevensbescherming ziet erop toe dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Hebt u hier vragen over, mail dan naar fg@zandvoort.nl
 • Wij verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van de website. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar personen. Wij gebruiken deze bezoekersgegevens om de website steeds te kunnen verbeteren
 • We houden ook persoonsgegevens van u bij in de Basisregistratie Personen (BRP), zoals uw woonadres, uw geboortegegevens en eventueel uw partner en/of kinderen

Bodycam

 • De bodycam is een draagbare camera. Handhavers mogen in een onveilige of bedreigende situatie de bodycam aanzetten. De bodycam wordt zichtbaar gedragen en de handhaver moet aangeven als de opname wordt gestart.
 • Het beeldmateriaal wordt meteen versleuteld opgeslagen. Hierdoor is de opname direct onleesbaar voor iedereen die de beelden niet mag zien. De opnames kunnen alleen opgevraagd worden met een wettelijke reden, bijvoorbeeld als het nodig is voor een onderzoek of als bewijs in een rechtszaak
 • Wij bewaren de opname beveiligd voor 28 dagen. De opname wordt langer bewaard als daar een wettelijke reden voor is.
 • Handhavers mogen de beelden bekijken om hun eigen werk bespreken. Een handhaver kan de opnames niet zelf van de bodycam verwijderen.
 • De Functionaris Gegevensbescherming houdt ook toezicht op hoe de gemeente met de opnames van bodycams om gaat.
 • Bent u gefilmd door een bodycam? U mag alleen de beelden zien waar u zelf op staat. Andere personen worden volledig onherkenbaar gemaakt. Dien een inzageverzoek in om de beelden te bekijken.

Uw rechten

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet.

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen. Deze wet geeft aan dat persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden waarvoor ze nodig zijn en dus niet onrechtmatig mogen worden gebruikt. Daarnaast is de Wet politiegevens (Wpg) van toepassing op een deel van het werk dat onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) uitvoeren.

Uit deze wetten volgen voor u ook rechten, waarvan we de belangrijkste hieronder opsommen:

 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, daarvoor kunt u een inzageverzoek indienen
 • U heeft ook recht op informatie over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken
 • U heeft het recht uw gegevens aan te laten passen of te laten afschermen
 • U kunt ons vragen uw gegevens te laten verwijderen, als u vindt dat de gemeente geen geldige reden heeft de gegevens nog langer te verwerken. Het kan zo zijn dat de gemeente hiervoor toch een geldige reden heeft en niet in kan gaan op uw verzoek. U ontvangt hierover een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.
 • Als u ontevreden bent over hoe de gemeente met uw persoonsgegevens is omgegaan, kunt u een klacht indienen bij de gemeente of contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens