Bezwaar maken tegen besluit

Algemeen

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Een besluit is bijvoorbeeld een bouwvergunning voor uw buren of het niet krijgen van een uitkering. Tegen een actie, zoals het opnieuw bestraten van een weg, kunt u geen bezwaar maken. Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bij ons binnen zijn.

Wat u moet weten

  • U moet uw bezwaar onderbouwen. U kunt het omschrijven, maar ook documenten uploaden die uw bezwaar ondersteunen. Zoals een verklaring van een arts bij gezondheidsproblemen of bankafschrift bij financiële problemen
  • U kunt uw bezwaar niet per mail indienen

Uitvoering besluit tegenhouden

Alleen de rechter kan besluiten om de uitvoering van een besluit tegen te houden zolang uw bezwaar loopt. Dit heet een voorlopige voorziening (rechtspraak.nl). Bezwaar maken betekent dus niet automatisch dat de uitvoering van een besluit wordt uitgesteld.

Rechtstreeks beroep bij de rechter

Als u al weet dat u en de gemeente het niet met elkaar eens worden, kunt u in uw bezwaarschrift ook rechtstreeks beroep aanvragen. Dit voegt u toe in het veld onder 'Waarom bent u het niet eens met het besluit?'. Het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (het college, de burgemeester of de raad) beslist dan of de zaak geschikt is om meteen voor te leggen bij de rechter en de bezwaarprocedure over te slaan.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook per brief bezwaar maken. Schrijf waarom u het niet eens bent met een bepaald besluit. Zet in de brief uw naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit (datum, kenmerk en het onderwerp). Stuur eventuele documenten die uw bezwaar ondersteunen mee. Vermeld in de linkerbovenhoek van de envelop 'Bezwaar'. U stuurt uw brief naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

Bezwaar maken voor iemand anders

Bezwaar maken als gemachtigde kan niet online en ook niet via fax. U stuurt een brief of een mail via het beveiligde mailsysteem Zivver. Vertrouwelijke gegevens en documenten worden dan beschermd.

Met Zivver-account

Log in bij Zivver en stuur uw bezwaarschrift en eventuele documenten via een beveiligde mail naar juridischezaken@haarlem.nl

Zonder Zivver-account

Vul het formulier Uitwisseling starten (Zivver) in. U ontvangt een beveiligde mail van Zivver met een code. Volg de instructies op om toegang te krijgen. In Zivver ziet u meteen een bericht van Juridische Zaken. Klik op 'Beantwoorden' om uw bezwaar en eventuele bijlagen veilig te mailen.

Na het indienen van uw bezwaar

  • Als een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie beslist over uw bezwaar, dan wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting waar u uw bezwaar kunt toelichten. Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de commissie 12 weken om over uw bezwaar te beslissen
  • Als wij als gemeente het bezwaar zelf kunnen behandelen, bellen we u om uw bezwaar te bespreken. We hebben na de bezwaartermijn 6 weken om een beslissing te nemen
  • We mogen de tijd die we hebben om over uw bezwaar te beslissen met 6 weken verlengen. Als dat zo is, krijgt u een brief

In gebreke stellen

Houden wij ons niet aan deze beslistermijn, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Op rijksoverheid.nl leest u hoe u dit doet.