Invoering Omgevingswet en nieuw Omgevingsloket

Bijgewerkt tot en met 19 oktober 2022
Status: Voorbereiding

In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat alle regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, (ge)bouwen en cultureel erfgoed samenkomen in 1 wet en in 1 Omgevingsloket. Deze wetswijziging moet ervoor zorgen dat er duidelijkere regels en eenvoudigere procedures komen voor inwoners, bedrijven en organisaties die iets willen ontwikkelen in het dorp.

Zandvoort vanaf zee
Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • Naar verwachting gaat in juli 2023 de nieuwe Omgevingswet in. In deze wet staat dat gemeenten een Omgevingsvisie en Omgevingsplan moeten maken.
  • Er komt een nieuw Omgevingsloket. In het loket vindt u welke regels er gelden in het gebied, u kunt vergunningen aanvragen, informatie geven en meldingen doen.
  • Dit Omgevingsloket vervangt Ruimtelijkeplannen.nl, Omgevingsloket online (OLO) en Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
  • Bij het indienen van een vergunning geeft u aan of en hoe u heeft geparticipeerd. Een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet is namelijk dat initiatiefnemers zelf de mensen in de buurt betrekken bij hun plannen.

Waarom we dit doen

Op dit moment zijn er veel verschillende wetten en regels die gaan over de inrichting van onze fysieke leefomgeving. Hierdoor is er een ingewikkeld systeem van regels ontstaan. De Omgevingswet bundelt al deze verschillende wet- en regelgeving over de leefomgeving in 1 wet. Zodat in 1 oogopslag voor inwoners en organisaties duidelijk is wat kan en mag in het dorp.

Daarnaast zorgt de groei van het dorp voor diverse uitdagingen, want we kunnen de ruimte maar 1 keer gebruiken. Er moeten dus keuzes gemaakt worden om grote onderwerpen zoals energie, klimaat, bereikbaarheid, wonen en werken een plek te geven bij ontwikkelingen in Zandvoort. 

Wat gaan we doen

De Omgevingswet schrijft voor dat gemeenten een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan maken. In de visie ‘Zandvoort: 365 dagen aantrekkelijk! Badplaats en dorp hand in hand naar 2040’ leest u hoe we Zandvoort het hele jaar door aantrekkelijk maken om te wonen, werken en te genieten van het strand.

In het Omgevingsplan staat alle informatie over bestemmingsplan-, milieu-, beleidsregels en verordeningen over onze leefomgeving. Dit Omgevingsplan is belangrijk om bijvoorbeeld te checken welke regels er gelden als u een schuur wilt bouwen in de tuin. Al deze omgevingsplanregels komen in het nieuwe digitale Omgevingsloket te staan. Gemeenten hebben tot eind 2029 om dit te realiseren.

De gemeente zorgt vervolgens voor een snellere, samenhangende beoordeling en bewaakt de zorgvuldigheid. Zodat inwoners, organisaties en gemeente samen mooie initiatieven mogelijk maken en een bijdrage leveren aan de ambities van Zandvoort. Met als uitgangspunt: samen maken we het dorp.

Planning

Tijdlijn

23 november 2021

Voltooid
Voltooid

Omgevingsvisie Zandvoort vastgesteld door de gemeenteraad

2022 – 2029

Todo
Todo

Per deelgebied en in 3 fases wordt het Omgevingsplan gemaakt

Todo
Todo

Doorontwikkeling Omgevingsloket

Juli 2023

Todo
Todo

Omgevingswet treedt inwerking, aanvragen gaan via nieuw omgevingsloket

Contact

Esther Fennema  
14 023
efennema@haarlem.nl